AVG, PRIVACYBELEID, DE NIEUWE VERKLARING, ALGEMENE VOORWAARDEN


Dierenkliniek Westhage’s privacybeleid is voorafgaand aan 25 mei geüpdated
om aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  
te voldoen.
Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming
aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.
Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de
richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacybeleid
of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae,
die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.

 

1.    Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek
 

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf slechts
uw (mobiele) telefoonnummer. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie
van uw dier: diernaam, geslacht, geboortejaar en chipnummer (indien aanwezig),
laatste vaccinatiedatum alsmede de ziektegeschiedenis.
(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie
over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).
 

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe
de vaccinatiegegevens van uw dier en uw (mobiele)telefoonnummer.
 

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of
marketingdoeleinden,anders dan het doorgeven van het gewenst moment
van gewenste vaccinatieherhaling, onze periodieke vaccinatie-/castratie-acties
en bij hetdoorsturen van uw dier naar een ons bekende specialist.
 

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de
toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus slechts uw (mobiele) telefoonnummer.
 

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking
tot de gezondheid en behandeling van uw dier.
Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard op de digitale patientenkaart.
Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen
worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.
 

1.6. Wanneer u een van onze (mobiele) betaalapplicaties gebruikt (mogelijk ook
via onze website), is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch
informatie verzamelt, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type,
idem voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag,
Verzameling van dit soort gegevens via onze site valt echter niet onder onze
verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare-
wijze te betalen (contant of via overboeking).
 

2.    Het gebruiken van informatie over u
 

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire
diensten goed
uit te kunnen voeren.
 

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw
dier gebruiken ommet u te communiceren over nieuws en updates van
onze diensten, om u te informerenover eventuele acties, maar alleen die
acties welke door onze praktijk zelf geinitieerd worden (dus NOOIT door derden).
 

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante
zaken alsent-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke (vaccinatie/castratie-)acties.
 

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te
beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.
 

3.    Toegang tot uw persoonlijke gegevens
 

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met
elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek(en) delen. Deze gegevens
kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden.
Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander
onderzoek, alsmedehet doorgeven van patient-behandelgegevens aan
een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).
 

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden
die in overleg met u voor uw dier taken (= onderzoek en behandeling)
uitvoeren, voorgenoemd onderzoek en behandeling op doorverwijzing
door specialisten.
 

3.3. We delen verder geen andere informatie over u en uw dier met derden,
anders dan in 3.2 genoemd.
 

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren
als
(i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving 
en
(ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.
 

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen
worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming
met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 

4.    Data Security, beveiliging van uw gegevens
 

4.1. Aangezien wij onze digitale patientenkaarten op een pc bewaren die
NIET met internet verbonden is, geldt dezelfde data security als voor fysieke patientenkaartenbaksystemen en zoals vermeld in de punten 1, 2 en 3.
 

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie
is en blijft beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van
administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen
tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking,
wijziging en vernietiging EN bij onverhoopte calamiteit dit binnen 72 uur bij de instanties te melden. 

(Voor internetgebruik)
4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken
zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.
 

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw
informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op
eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures  
en veiligheidsstructuren gebruikenom ongeautoriseerde toegang te voorkomen,
zoals in onze situatie bv het NIET verbonden zijn van onze patienten-PC met het internet.
 

5.    Gegevensbescherming van u, de patient-eigenaar
 

Dierenkliniek Westhage is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens
van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.
 

6.    Bewaring van de van u opgeslagen gegevens
 

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde
informatie bewaren gedurende een bepaalde periode.

Wij behouden ons het recht voor om uw patientinformatie te verwijderen bij de
beëindiging van onze patient-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft.
Indien overeengekomen we zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis
van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar
een andere behandelaar.
Daarna en bij overlijden van uw dier verwijderen wij uw info van onze P.C..
 

7.    Cookies & Web Beacons
 

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties.
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een
anderapparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze
toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine
grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden
opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.
 

8.    Links naar andere websites
 

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites
van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek Westhage, let er
dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren
en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze andere websites.
 

9.     Uw privacy keuzes
 

9.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van
het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u,
zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze
vaccinatie-/castratie-acties) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op
het onderstaande e-mail of kantooradres.
Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum
waarop we deze ontvangen. -Wij hebben alle patienten op 26 april 2018
-voor zover we beschikten over hun mobiel nummer- een sms gestuurd
hieraangaande, met de mogelijkheid tot een opt-out.
 

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te
verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen middels mail
(info@westhage.info of consult@dokterjohn.nl),
mobiel nummer (0644550909) of ons kantooradres.

 

      10. Toepasselijk recht
 

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens
en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.
 

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene
Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons,
boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of
voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.
 

      11. Contact: info@westhage.info / consult@dokterjohn.nl / 0644550909.

 

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde gedeponeerd bij de Rechtbank , onder nummer 22/2008.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;

- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de
hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt
diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of
verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;

- Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de
Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend
dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst,
voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

- Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens
opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader
daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen
geeft en diergeneeskundige diensten verricht;

- Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of
het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt
geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en
diergeneeskundige diensten worden verricht;

- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en
de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van
medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.

- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak,
binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de
Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.

Versie 18 juli 2007

2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de
Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen
partijen anders is overeengekomen.

3.2
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst
rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is
bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is
begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3
De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een
(Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de
Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening
te brengen.

3.4
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten
aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder
bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling
van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op
grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt
wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een
inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige
behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De
Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die
van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de
(Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2
De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van
diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van
overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).

4.3

Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van
diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op
Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds
beëindigd door:
• het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig
zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de
Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de
Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
• het overlijden van de te behandelen Patiënt;
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van
mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige
behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd
en/of gewenst resultaat;
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds
wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover
informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen
vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden
gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de
Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1
De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen
tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2
Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk DIENT contant te geschieden, direct na de verrichting
tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen mag een betaallink gebruikt worden op onze site, echter dan dient de klant vóóraf minimaal 75% van de rekening te betalen.

6.3
Indien onverhoopt nota's openstaan, worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot
voldoening van de eerstvervallene.

6.4
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning
wordt per keer een bedrag van ten minste 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht.

6.5
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van
bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de
Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.

6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten
worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks
met een minimum van 50,00 (vijftig euro).

6.7
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering
van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn
werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen,
tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving
verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.8
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee
gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen
strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen
rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten

7.1
De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren
medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De
Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn
beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de
Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke
aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

7.2
Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling:

8.1
Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te
allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de
Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en
polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift
op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te
allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.


Versie 18 juli 2007

Bijzondere bepalingen:
8.2
Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande
lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen

8.2.1.
De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade –
vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van
de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport
tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8.2.2.
Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een
vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen danopdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

8.2.3.
De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop deaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden
van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan
kosteloos een afschrift verstrekt.

8.2.4.
De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever hetonderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

8.2.5.
Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar
toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen
8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.2.6.
Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde
van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld,
dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld
de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige
verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.

8.2.7
Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis
daarvan te nemen.

8.3
De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer
van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent
slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt
gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of
grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade
en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of
uitvoer van dieren.

8.4
De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van
diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van
derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of
schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en
onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en
daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.5
Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige
behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het
geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van
Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW

Artikel 9: Eigendom

9.1
De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere
informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt.
De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek
tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere
bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht
om aan een ieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de
behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht
voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

10.2
Wetenschappelijk onderzoek
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige
stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te
verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft
gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken
voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1
Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

11.2
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de
rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te
bevoegde rechter voor te leggen.